hee hee
今日同Iris 一齊食下午茶…..點解今日佢會搵我呢,就只係因為佢叫我幫佢做見証人,for “non-mean”既 “ground-loan”……….好開心佢可以申請到呀,唔駛咁貴息,咁佢輕鬆好多呀,真係正好多……
我今日都同佢傾左好耐呢,都幾開心既,hee hee.
不過提到………..大家就灰哂
>.<