alan turing

黃子華講得好啱,好多時人會一為討厭一樣嘢而去毀滅一樣嘢,甚至乎係一個人。

大家真係要反思,唔好單單因為自己因宗教,傳統等等,而去唔理性思考,容納多元社會。