https://www.youtube.com/watch?v=2j4Rk5Do33s

今年 Danso 跳得唔錯,幾好睇,係八大院校中跳得最好嘅,可能主場又唔同啲喇
我好佩服呢 d 咁識跳舞既人,可以記得哂所有舞步,俾我就一定唔得喇。

但唔怪得啲人講話玩 Danso 係燃燒 GPA 嘅活動